Otázky a odpovědi

FAQ

Nejčastější otázky

A jejich odpovědi

 • Otázka:Jak se můj dluh dostal k Bohemia Faktoring?
 • Odpověď:Váš dluh byl postoupen od původního věřitele (obvykle banka) novému věřiteli na základě smlouvy o postoupení pohledávky. Pokud jste od nás dostali výzvu k plnění, znamená to, že Bohemia Faktoring odkoupila Váš závazek od původního věřitele a je nyní oprávněna požadovat jeho úhradu. Doporučujeme Vám se co nejdříve spojit s našimi poradci, kteří Vám poradí s možností vypořádání Vašeho závazku.
 • Otázka:Obdržel jsem od Bohemia Faktoring výzvu k plnění, co mám dělat?
 • Odpověď:Doporučujeme Vám se co nejdříve spojit s našimi poradci, kteří se s Vámi domluví na možnosti řešení Vašeho dluhu. K tomu můžete využít:

  • naši telefonní linku 257 199 404
  • email pohledavky@bohemiafaktoring.cz
  • dopis na adresu Letenská 121/8, 118 00 Praha 1
  • kontaktní formulář na našich webových stránkách
 • Otázka:Jak zjistím, na základě jakých dokumentů vznikl můj dluh?
 • Odpověď:Bližší specifikaci dluhu a identifikaci na základě čeho dluh vznikl, najdete ve výzvě k úhradě dluhu, kterou jste obdržel/a od původního věřitele (obvykle banka). Dále se tyto informace objevují v oznámení o postoupení pohledávky společnosti Bohemia Faktoring, jakožto novému věřiteli, či v předžalobní upomínce, která Vám byla zaslána na poslední známou adresu. Pakliže již probíhá soudní řízení, máte právo nahlédnout do soudního spisu u příslušného soudu, který obsahuje veškeré listinné důkazy.
 • Otázka:Jakým způsobem je můj dluh úročen?
 • Odpověď:Úročení dluhu je vždy závislé na konkrétních ujednáních ve smlouvě, kterou jste uzavřel/a s původním věřitelem. Přesné informace o úročení Vašeho dluhu najdete například v předžalobní upomínce nebo Vám je poskytnou naši poradci. Zpravidla je jistina dluhu úročena řádným úrokem, k jehož úhradě jste se zavázal/a ve smlouvě a který představuje cenu půjčených peněz. O tento úrok se navyšuje půjčená a nezaplacená část jistiny. Dále je k Vaší tíži účtován úrok z prodlení v zákonné výši (u fyzických osob – podnikatelů či právnických osob výjimečně ve výši smluvní), který každý den, ve kterém jste v prodlení s úhradou dlužné částky nebo splátky, zvyšuje dlužnou částku. Doporučujeme Vám se co nejdříve spojit s našimi poradci a dohodnout se na řešení Vaší situace.
 • Otázka:Jsem si vědom svého dluhu, který chci co nejdříve uhradit. Jak mám postupovat?
 • Odpověď:Pokud jste se rozhodl/a řešit svou situaci a dluh splatit najednou, zašlete částku odpovídající celkovému dluhu na náš bankovní účet s příslušným variabilním symbolem ve stanovené lhůtě. Výši dluhu, lhůtu pro zaplacení včetně bankovního spojení naleznete v dopise, který jste obdržel/a od Bohemia Faktoring. V případě, že již lhůta v dopise uplynula obraťte se na naše poradce, kteří Vám pohledávku vyčíslí.
 • Otázka:Jsem v těžké finanční situaci, jak mám v takovém případě řešit svůj dluh?
 • Odpověď:Víme, že do těžké finanční situace se může dostat každý z nás, a proto s každým naším klientem jednáme s respektem, snažíme se ho motivovat a pomoci mu v řešení jeho tíživé finanční situace. Dluhy lze rozložit do pravidelných splátek. Při pravidelném a včasném splácení jsou tak naši klienti chráněni před navyšováním dluhu o náklady soudního řízení při jeho řešením soudní cestou.
 • Otázka:Chci pomoci splatit dluh jiné osoby, co je k tomu potřeba?
 • Odpověď:V situaci, kdy sám nejste klientem Bohemia Faktoring, ale máte snahu řešit finanční potíže našeho klienta, s Vámi můžeme jednat pouze na základě zmocnění, které Vám náš klient udělí k jeho zastupování ve věci. Z důvodu ochrany osobních dat našich klientů Vám bez plné moci nemůžeme sdělovat žádné informace k případu. Současně Vám doporučujeme si opatřit souhlas našeho klienta s úhradou jeho dluhu Vaší osobou.
 • Otázka:Chci svůj dluh vyrovnat, ale nemám dostatek peněz na zaplacení celé částky, jak mi můžete pomoci?
 • Odpověď:Svým klientům nabízíme možnost řešení dluhu formou:

  • notářského zápisu – klient uzná svůj dluh vůči Bohemia Faktoring formou listinného zápisu v notářské kanceláři. Notářský zápis umožňuje klientovi splacení celé dlužné částky v pravidelných měsíčních splátkách. V rámci sepisu notářského zápisu je klient vyzván k úhradě zákonem stanoveného poplatku notářské kanceláři. Při řádném (pravidelném) hrazení dohodnutých splátek se klient nemusí obávat exekuce. V případě, že by však klient nehradil řádně nebo včas, může být pohledávka předána k vymáhání soudnímu exekutorovi.
  • splátkového kalendáře – místo splacení celé dlužné částky najednou, je dluh rozložen do pravidelných splátek. Při vytváření splátkového kalendáře se Bohemia Faktoring snaží vyjít vstříc finančním možnostem klientů a výši splátek jim přizpůsobit. Touto formou lze řešit především nízké dluhy vůči věřiteli. V rámci splátkového kalendáře získává klient jistotu, že dluh nebude dále navyšován o další poplatky. Při řádném (pravidelném) hrazení dohodnutých splátek nebude dluh řešen soudně a klient se nemusí obávat exekuce.
  • soudního smíru – i v případech, kdy je dluh již předmětem soudního řízení, jsme v případě zájmu klienta o vyřešení jeho situace ochotni sepsat dohodu účastníků řízení (tedy dohodu uzavřenou mezi Bohemia Faktoring a klientem) o smíru, v rámci které je sjednána úhrada dluhu ve splátkách. O schválení tohoto smíru následně rozhodne soud.
 • Otázka:Uhradil jsem splátku na Váš účet, proč nemůžete přijatou platbu potvrdit?
 • Odpověď:Rádi Vám potvrdíme, že jsme platbu obdrželi, není to však možné hned. Trvá tři pracovní dny, než se platba spáruje s Vaším dluhem. Nejprve musí dojít k zúčtování bezhotovostního platebního styku mezi bankami. Poté je platba přiřazena k Vašemu dluhu, a to pouze v případě, že jsou uvedeny správně identifikátory platby. Pokud při zadání platby špatně uvedete některý z identifikátorů (například variabilní symbol), pak nejsme schopni Vaši platbu jednoznačně identifikovat a řádně přiřadit. Může trvat až několik dalších dnů, než se nám příchozí platbu podaří správně přiřadit. Následně je informace o Vámi uhrazené částce propsána do interního systému. Pro urychlení procesu přiřazení platby je třeba doložit doklad o odeslané platbě. V případě, že hradíte platbu složenkou, je proces ještě delší. Z tohoto důvodu preferujeme bezhotovostní převod. Upozorňujeme také, že složenky nevystavujeme a k úhradě je nutné využít složenky České pošty, a.s.
 • Otázka:Obdržel jsem předvolání k soudnímu jednání u příslušného soudu. Co mám udělat proto, abych se soudnímu jednání vyhnul?
 • Odpověď:V tom případě doporučujeme se co nejdříve spojit s našimi poradci, kteří s Vámi domluví možnosti mimosoudního ukončení sporu. Pokud dojdeme ke smírnému řešení Vašeho dluhu, požádáme soud o zrušení nařízeného jednání a Váš dluh tak nebude dále navyšován o další náklady soudního řízení za právní úkony ve věci. Upozorňujeme však, že zrušení již nařízeného jednání je zcela na rozhodnutí soudu.
 • Otázka:Co se stane, nebudu-li v řešení dluhu nijak aktivní?
 • Odpověď:Pokud nebudete řešit svůj dluh, bude se celková splatná částka každý den dále navyšovat o úroky z prodlení a také o úroky z úvěru, byly-li sjednány ve smlouvě zavřené mezi Vámi a původním věřitelem. Bohemia Faktoring bude nucena přistoupit k soudnímu vymáhání pohledávky a následnému vymáhání dluhu prostřednictvím exekutora. Váš dluh se tak navýší o soudní výlohy, náklady soudního řízení a náklady exekučního řízení. Doporučujeme Vám se co nejdříve spojit s našimi poradci a svou situaci začít okamžitě řešit. Není na co čekat.
 • Otázka:Proč jsem obdržel návrh na nařízení exekuce, když svůj dluh řádně splácím?
 • Odpověď:Vaše platba nebyla pravděpodobně jednoznačně identifikována, a proto jsme ji nemohli správně započítat na Váš dluh. Pro ověření nám zašlete na náš email doklad o provedené platbě, abychom ji mohli prověřit. Pokud řádně a včas, dle smluveného (řádně uzavřeného) splátkového kalendáře, svůj dluh splácíte, není důvod k nařízení exekuce.
 • Otázka:Proč jsem neobdržel žádné Oznámení o postoupení pohledávky nebo výzvu?
 • Odpověď:Výzvy Vám byly zasílané na poslední známou adresu, která byla Bohemia Faktoring předána od přechozího věřitele. V případě, že došlo ke změně Vaší adresy, je Vaší povinností i ve Vašem zájmu tuto skutečnost nahlásit věřiteli

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ