Otázky a odpovědi

FAQ

Nejčastější otázky

A jejich odpovědi

 • Otázka:Jak se můj dluh dostal k Bohemia Faktoring?
 • Odpověď:Váš dluh byl postoupen od původního věřitele (obvykle banka) novému věřiteli na základě smlouvy o postoupení pohledávky. Pokud jste od nás dostal/a výzvu k plnění, znamená to, že Bohemia Faktoring odkoupila Váš dluh od původního věřitele a je nyní oprávněna požadovat jeho úhradu. Doporučujeme Vám se co nejdříve spojit s našimi poradci, kteří Vám poradí s možností jeho vypořádání.
 • Otázka:Proč se Vám nemohu dovolat?
 • Odpověď:Pokud se k nám nemůžete dovolat, je to zapříčiněné tím, že vyřizujeme požadavky klientů, kteří se dovolali před Vámi. V tomto případě nás prosím buď kontaktujte telefonicky znovu později, nebo se obraťte se svým dotazem na naši e-mailovou adresu.
 • Otázka:Proč jste mi doposud neodpověděli na e-mail či dopis?
 • Odpověď:V tomto případě naši poradci vyřizují žádosti klientů, kteří se na nás obrátili před Vámi. Nemusíte se však obávat, Vaše žádost bude zpracována v co nejkratší možné době a poté se Vám ozveme nazpět s odpovědí, návrhem řešení či sdělením dalšího postupu.
 • Otázka:Domluvil/a jsem se s Vaším pracovníkem na splácení svého dluhu formou splátek, ale doposud mi splátkový kalendář nepřišel. Jak mám dál postupovat?
 • Odpověď:V tomto případě hraďte splátky, tak jak jste se domluvil/a s naším pracovníkem. Splátkový kalendář Vám bude zaslán v co nejbližším termínu.
 • Otázka:Proč mám hradit vyšší částku, než jaká byla uvedena v oznámení o postoupení pohledávky?
 • Odpověď:Částka uvedená v oznámení o postoupení pohledávky může být v některých případech vyčíslena bez příslušenství této pohledávky (tedy úroku, úroku z prodlení a případně i nákladů spojených s uplatněním pohledávky). V takovém případě částka uvedená v oznámení o postoupení pohledávky zpravidla odpovídá výši postoupené jistiny pohledávky, případně včetně poplatků a smluvních pokut. Nebyla-li pohledávka v takto vyčíslené výši z Vaší strany bezodkladně po doručení předmětného oznámení zcela uhrazena, máme právo po Vás požadovat i zaplacení veškerého, byť v oznámení o postoupení pohledávky nevyčísleného, příslušenství postoupené pohledávky. Námi uplatňované nároky však vždy vyplývají ze smlouvy, kterou jste uzavřel/a s původním věřitelem, a jsou tedy oprávněné.
 • Otázka:Proč jsem před vymáháním pohledávky neobdržel/a žádný dopis?
 • Odpověď:Oznámení o postoupení pohledávky, stejně tak jako výzva k úhradě dluhu, Vám bylo zasláno na Vaši poslední známou adresu, která byla Bohemia Faktoring předána od přechozího věřitele. V případě, že došlo ke změně Vaší adresy, je Vaší povinností i ve Vašem zájmu tuto skutečnost bezodkladně nahlásit věřiteli.
 • Otázka:Obdržel/a jsem od Bohemia Faktoring výzvu k plnění, co mám dělat?
 • Odpověď:Pokud jste obdržel/a od Bohemia Faktoring dopis s výzvou k úhradě dluhu a chcete se vyhnout soudnímu vymáhání pohledávek a následnému vymáhání dluhu prostřednictvím exekutora, doporučujeme Vám se co nejdříve spojit s našimi poradci, kteří Vám pomůžou při řešení Vašeho dluhu. K tomu můžete využít:

  • naši telefonní linku 257 199 404
  • email pohledavky@bohemiafaktoring.cz
  • dopis na adresu Letenská 121/8, 118 00 Praha 1
  • kontaktní formulář na našich webových stránkách
 • Otázka:Jak zjistím, na základě jakých dokumentů vznikl můj dluh?
 • Odpověď:Bližší specifikaci dluhu a identifikaci na základě čeho dluh vznikl, najdete ve výzvě k úhradě dluhu, kterou jste obdržel/a od původního věřitele (obvykle banka). Dále se tyto informace objevují v oznámení o postoupení pohledávky společnosti Bohemia Faktoring, jakožto novému věřiteli, či v předžalobní upomínce, která Vám byla zaslána na poslední známou adresu. Pakliže již probíhá soudní řízení, máte právo nahlédnout do soudního spisu u příslušného soudu, který obsahuje veškeré listinné důkazy.
 • Otázka:Pohledávka, která byla na Vaši společnost postoupena, vznikla ze smlouvy, kterou jsem uzavřel/a se společností Provident Financial s.r.o. Jak mohu zjistit výši dluhu?
 • Odpověď:Informaci o výši Vašeho dluhu a jeho další bližší specifikaci najdete v oznámení původního věřitele Provident Financial s.r.o. o postoupení pohledávky společnosti Bohemia Faktoring jakožto novému věřiteli, či v předžalobní upomínce, která Vám byla zaslána na Vaši poslední známou adresu. V případě nejasností se neváhejte obrátit na naše poradce, kteří Vám pohledávku vyčíslí.
 • Otázka:Jakým způsobem je můj dluh úročen?
 • Odpověď:Úročení dluhu je vždy závislé na konkrétních ujednáních ve smlouvě, kterou jste uzavřel/a s původním věřitelem. Přesné informace o úročení Vašeho dluhu najdete například v předžalobní upomínce nebo Vám je poskytnou naši poradci. Zpravidla je jistina dluhu úročena řádným úrokem, k jehož úhradě jste se zavázal/a ve smlouvě a který představuje cenu půjčených peněz. O tento úrok se navyšuje půjčená a nezaplacená část jistiny. Dále je k Vaší tíži účtován úrok z prodlení v zákonné, případně smluvní výši (u fyzických osob – podnikatelů či právnických osob výjimečně ve výši smluvní), který každý den, ve kterém jste v prodlení s úhradou dlužné částky nebo splátky, zvyšuje dlužnou částku. Doporučujeme Vám se co nejdříve spojit s našimi poradci a dohodnout se na řešení Vaší situace.
 • Otázka:Můj dluh je prý promlčen. Mohu ho tedy ignorovat?
 • Odpověď:Ani skutečnost, že je dluh případně promlčen, neznamená, že jej již nemusíte platit. Váš dluh nezanikl a věřitel má i nadále právo na jeho zaplacení. Proto dluh neignorujte a vždy se snažte s Bohemia Faktoring dohodnout na řešení Vaší situace.
 • Otázka:Chci splatit dluhy. Jak mám postupovat?
 • Odpověď:Pokud jste se rozhodl/a řešit svou situaci a dluh splatit najednou, zašlete částku odpovídající celkovému dluhu na náš bankovní účet s příslušným variabilním symbolem ve stanovené lhůtě. Výši dluhu a lhůtu pro zaplacení včetně bankovního spojení naleznete v dopise, který jste obdržel/a od Bohemia Faktoring. V případě, že již lhůta v dopise uplynula, obraťte se na naše poradce, kteří Vám pohledávku vyčíslí.
 • Otázka:Jsem v těžké finanční situaci, jak mám v takovém případě řešit svůj dluh?
 • Odpověď:Víme, že do těžké finanční situace se může dostat každý z nás, a proto s každým naším klientem jednáme s respektem, snažíme se ho motivovat a pomoci mu v řešení jeho tíživé finanční situace. Dluhy lze rozložit do pravidelných splátek. Při pravidelném a včasném splácení jsou tak naši klienti chráněni před navyšováním dluhu o náklady soudního řízení při jeho řešení soudní cestou . Pokud tedy chcete řešit svou finanční situaci a splatit své dluhy, obraťte se prosím na naše poradce, kteří Vám poradí s možnostmi jejich vypořádání.
 • Otázka:Chci pomoci splatit dluh jiné osoby, co je k tomu potřeba?
 • Odpověď:V situaci, kdy sám nejste klientem Bohemia Faktoring, ale máte snahu řešit finanční potíže našeho klienta, s Vámi můžeme jednat pouze na základě zmocnění, které Vám náš klient udělí k jeho zastupování ve věci. Z důvodu ochrany osobních dat našich klientů Vám bez plné moci nemůžeme sdělovat žádné informace k případu. Současně Vám doporučujeme si opatřit souhlas našeho klienta s úhradou jeho dluhu Vaší osobou.
 • Otázka:Chci splatit své dluhy, ale nemám dostatek peněz na zaplacení celé částky, jak mi můžete pomoci?
 • Odpověď:Svým klientům nabízíme pomoc při řešení dluhů. Klienti mohou využít možnost řešení dluhu formou:

  • notářského zápisu – klient uzná svůj dluh vůči Bohemia Faktoring formou listinného zápisu v notářské kanceláři. Notářský zápis umožňuje klientovi splacení celé dlužné částky v pravidelných měsíčních splátkách. V rámci sepisu notářského zápisu je klient vyzván k úhradě zákonem stanoveného poplatku notářské kanceláři. Při řádném (pravidelném) hrazení dohodnutých splátek se klient nemusí obávat exekuce. V případě, že by však klient nehradil řádně nebo včas, může být pohledávka předána k vymáhání soudnímu exekutorovi.
  • splátkového kalendáře – místo splacení celé dlužné částky najednou je dluh rozložen do pravidelných splátek. Při vytváření splátkového kalendáře se Bohemia Faktoring snaží vyjít vstříc finančním možnostem klientů a výši splátek jim přizpůsobit. Touto formou lze řešit především nízké dluhy vůči věřiteli. V rámci splátkového kalendáře získává klient jistotu, že dluh nebude dále navyšován o další poplatky. Při řádném (pravidelném) hrazení dohodnutých splátek nebude dluh řešen soudně a klient se nemusí obávat exekuce.
  • soudního smíru – i v případech, kdy je dluh již předmětem soudního řízení, jsme v případě zájmu klienta o vyřešení jeho situace ochotni sepsat dohodu účastníků řízení (tedy dohodu uzavřenou mezi Bohemia Faktoring a klientem) o smíru, v rámci které je sjednána úhrada dluhu ve splátkách. O schválení tohoto smíru následně rozhodne soud.
 • Otázka:Uhradil/a jsem splátku na Váš účet, proč nemůžete přijatou platbu potvrdit?
 • Odpověď:Rádi Vám potvrdíme, že jsme platbu obdrželi, není to však možné hned. Trvá tři pracovní dny, než se platba spáruje s Vaším dluhem. Nejprve musí dojít k zúčtování bezhotovostního platebního styku mezi bankami. Poté je platba přiřazena k Vašemu dluhu, a to pouze v případě, že jsou uvedeny správně identifikátory platby. Pokud při zadání platby špatně uvedete některý z identifikátorů (například variabilní symbol), pak nejsme schopni Vaši platbu jednoznačně identifikovat a řádně přiřadit. Může trvat až několik dalších dnů, než se nám příchozí platbu podaří správně přiřadit. Následně je informace o Vámi uhrazené částce propsána do interního systému. Pro urychlení procesu přiřazení platby je třeba doložit doklad o odeslané platbě. V případě, že hradíte platbu složenkou, je proces ještě delší. Z tohoto důvodu preferujeme bezhotovostní převod. Upozorňujeme také, že složenky nevystavujeme a k úhradě je nutné využít složenky České pošty, a.s.
 • Otázka:Obdržel/a jsem platební rozkaz k úhradě dlužné částky, ale nikomu nedlužím. Mám to ignorovat?
 • Odpověď:Pokud si nejste vědom/a, že byste v minulosti uzavřel/a s bankou či nebankovní společností smlouvu, na jejímž základě by Vám byly poskytnuty peněžní prostředky, a přesto jste obdržel/a prostřednictvím soudu platební rozkaz k úhradě dlužné částky, kde je na straně žalobce uvedena naše společnost, kontaktujte prosím bezodkladně a nejprve přímo naši společnost e-mailem na adresu pohledavky@bohemiafaktoring.cz nebo telefonicky na číslo +420 257 199 404.
 • Otázka:Obdržel/a jsem předvolání k soudnímu jednání u příslušného soudu. Co mám udělat proto, abych se soudnímu jednání vyhnul/a?
 • Odpověď:V tom případě doporučujeme se co nejdříve spojit s našimi poradci, kteří s Vámi domluví možnosti mimosoudního ukončení sporu. Pokud dojdeme ke smírnému řešení Vašeho dluhu, požádáme soud o zrušení nařízeného jednání a Váš dluh tak nebude dále navyšován o další náklady soudního řízení za právní úkony ve věci. Upozorňujeme však, že zrušení již nařízeného jednání je zcela na rozhodnutí soudu.
 • Otázka:Co se stane, nebudu-li v řešení dluhu nijak aktivní?
 • Odpověď:Pokud nebudete řešit svůj dluh, bude se celková splatná částka každý den dále navyšovat o úroky z prodlení a také o řádný úrok, byly-li sjednány ve smlouvě zavřené mezi Vámi a původním věřitelem. Bohemia Faktoring bude nucena přistoupit k soudnímu vymáhání pohledávky a následnému vymáhání dluhu prostřednictvím exekutora. Váš dluh se tak navýší o soudní výlohy, náklady soudního řízení a náklady exekučního řízení. Doporučujeme Vám se co nejdříve spojit s našimi poradci a svou situaci začít okamžitě řešit. Není na co čekat.
 • Otázka:Proč jsem obdržel/a výzvu k plnění před podáním exekučního návrhu nebo vyrozumění o zahájení exekuce, když svůj dluh řádně splácím?
 • Odpověď:Vaše platba nebyla pravděpodobně jednoznačně identifikována, a proto jsme ji nemohli správně započítat na Váš dluh. Pro ověření nám zašlete na náš e-mail doklad o provedené platbě, abychom ji mohli prověřit. Pokud řádně a včas, dle smluveného (řádně uzavřeného) splátkového kalendáře, svůj dluh splácíte, není důvod k zahájení exekuce.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ