Informace pro spotřebitele

Kontaktní údaje poskytovatele

Bohemia Faktoring, a.s.
Sídlo (adresa pro doručování): Letenská 121/8, 118 00 Praha 1
Tel.: +420 257 199 404
E-mail: pohledavky@bohemiafaktoring.cz

Údaje o registru nebo seznamu, kde je možno ověřit oprávnění k činnosti

Bohemia Faktoring, a.s. je zapsána jakožto nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru v Seznamu regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu vedeného Českou národní bankou. Oprávnění k činnosti bylo společnosti uděleno dne 23. 3. 2018 a je možné jej ověřit také u České národní banky (Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, www.cnb.cz).

Vyřizování stížností a reklamací

Jak podat stížnost nebo reklamaci?

Stížnosti a reklamace jsou přijímány každý pracovní den v době od 8 do 17 hodin.

Reklamaci můžete podat:

  • písemně na adresu sídla Bohemia Faktoring, a.s., Letenská 121/8, Malá Strana, 118 00 Praha 1
  • e-mailem na adresu: reklamace@bohemiafaktoring.cz
  • vyplněním formuláře na této webové stránce: zde

Aby byla Vaše stížnost či reklamace správně a včas vyřízena, měla by obsahovat:

  • Vaše jméno, příjmení a datum narození
  • Vaši kontaktní adresu, popř. e-mailové spojení pro upřesňující dotazy k reklamaci či stížnosti,
  • Název smlouvy, které se Vaše stížnost či reklamace týká, případně také její číslo a datum uzavření a spisovou značku případu
  • přesný popis obsahu reklamovaného případu s doložením veškeré dostupné dokumentace a dalších podstatných údajů,
  • datum podání reklamace či stížnosti
  • podpis

Lhůty

Lhůta pro vyřízení reklamace či stížnosti je 30 dnů od doručení reklamace či stížnosti do Bohemia Faktoring, a.s. Lhůta pro opravu či doplnění reklamace se do této lhůty nezapočítává. Není-li možné reklamaci či stížnost v této lhůtě vyřídit, jste ze strany Bohemia Faktoring, a.s. informován/a o předpokládaném termínu vyřízení reklamace či stížnosti a důvodech prodloužení termínu vyřízení.

Jakým způsobem Vám bude poskytnuta odpověď na stížnost či reklamaci

Odpověď Vám Bohemia Faktoring, a.s. poskytne ve shodné formě, v jaké byla podána Vaše stížnost či reklamace, a odešle ji na tutéž adresu, ze které byla stížnost či reklamaci podána.

Další možnosti

Viz Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, Orgán dohledu.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V souladu se zákonem č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů, se můžete obrátit také na Finančního arbitra (Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1, www.finarbitr.cz),

Orgán dohledu

Dohled nad dodržováním povinností nebankovními poskytovateli spotřebitelského úvěru dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, vykonává Česká národní banka (Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, www.cnb.cz).

Obecné informace o procesu poskytování spotřebitelského úvěru, včetně informací vyžadovaných od spotřebitele za účelem posouzení jeho úvěruschopnosti

Bohemia Faktoring, a.s. poskytuje spotřebitelský úvěr pouze formou dohody o splátkách dluhu (tj. již zesplatněného úvěru/půjčky) a jeho příslušenství (dále jen „splátková dohoda“) stávajícím klientům – dlužníkům, zpravidla na základě předchozí písemné či telefonické žádosti klienta.

Po obdržení žádosti o uzavření splátkové dohody je klient kontaktován ze strany Bohemia Faktoring, a.s. a jsou ověřeny jeho aktuální kontaktní údaje.

Následně je klient informován, že za účelem posouzení akceptace jeho žádosti je nutné poskytnutí informací o jeho úvěruschopnosti (zejména o výši jeho příjmů a výdajů, existenci dalších dluhů, příp. výši jejich splátek) a doložení relevantních dokladů (výplatní pásky za poslední 3 měsíce + pracovní smlouva/dohoda o pracovní činnosti/dohoda o provedení práce, rozhodnutí o přiznání sociální či jiné dávky anebo výpis z běžného účtu za poslední 3 měsíce). Současně je klient poučen, že poskytnuté informace musí být pravdivé a úplné a že v případě neposkytnutí informací či nedoložení dokladů, nebude-li Bohemia Faktoring, a.s. proto schopna úvěruschopnost klienta posoudit, nelze dohodu o splátkách uzavřít. Vedle informací a dokladů poskytnutých klientem je úvěruschopnost klienta dále prověřována zejména lustrací v interní evidenci Bohemia Faktoring, a.s., v Centrální evidenci exekucí a insolvenčním rejstříku.

V případě záporného posouzení úvěruschopnosti klienta Bohemia Faktoring, a.s. bez zbytečného odkladu informuje klienta o odmítnutí jeho návrhu na uzavření splátkové dohody a vyrozumí jej o důvodu tohoto odmítnutí a o výsledcích lustrací z použitých databází.

V případě kladného posouzení úvěruschopnosti klienta a schválení žádosti jsou klientovi doporučeně poštou nebo na ověřený e-mail odeslány předsmluvní informace a návrh splátkové dohody.

Pokud klient s obsahem splátkové dohody souhlasí, zašle podepsanou dohodu zpět na adresu sídla Bohemia Faktoring, a.s..

Bohemia Faktoring, a.s. neprodleně po uzavření splátkové dohody poskytne klientovi její oboustranně podepsané vyhotovení v listinné podobě (zpravidla zasláním doporučeně poštou) nebo na jiném trvalém nosiči dat (zpravidla zasláním skenu dohody na ověřený e-mail klienta).

Poskytování rady

Bohemia Faktoring, a.s. neposkytuje rady podle § 85 odst. 1 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru.

Účel použití spotřebitelského úvěru

Bohemia Faktoring, a.s. poskytuje pouze účelový spotřebitelský úvěr určený ke splacení (refinancování) již existujícího úvěru či půjčky stávajícím klientům.

Zajištění spotřebitelského úvěru

Zajištění spotřebitelského úvěru není vyžadováno.

Doba trvání spotřebitelského úvěru

Spotřebitelský úvěr je poskytován standardně na 12, 18, 30, 36, 48, 54 nebo 60 měsíců v závislosti na celkové výši úvěru. Individuálně lze sjednat i odlišnou dobu trvání spotřebitelského úvěru (maximálně však 60 měsíců).

Typy dostupné zápůjční úrokové sazby

Spotřebitelský úvěr je sjednáván s pevnou zápůjční úrokovou sazbou ve výši odpovídající úrokové sazbě z úvěru sjednané u původního, tj. refinancovaného úvěru či půjčky; tato úroková sazba se v průběhu trvání spotřebitelského úvěru nemění.

Vedle toho je klient povinen hradit úrok z prodlení v zákonné sazbě; výpočet úroků z prodlení se řídí podle legislativy platné v období, kdy došlo k prodlení s úhradou původního, tj. refinancovaného úvěru či půjčky; v závislosti na tom je pak tato úroková sazba buď pevná, která se v průběhu trvání spotřebitelského úvěru nemění, nebo pohyblivá, která se může během doby trvání spotřebitelského úvěru měnit způsobem stanoveným právními předpisy.

Spotřebitelský úvěr v cizí měně

Bohemia Faktoring, a.s. nenabízí spotřebitelský úvěr v cizí měně.

Reprezentativní příklad

Výše úvěru 24 000 Kč na 12 měsíců při měsíční splátce 2 260 Kč, roční úroková sazba z úvěru 16,02 % p.a., úroková sazba úroku z prodlení 8,05 % p.a.. Celkové náklady spotřebitelského úvěru 3 120 Kč, celková částka splatná spotřebitelem 27 120 Kč, RPSN 25,82 %.

Další náklady, které nejsou do celkových nákladů spotřebitelského úvěru zahrnuty

Spotřebitel musí nést případné náklady na služby notáře, je-li splátková dohoda sjednána formou notářského zápisu se svolením k jeho přímé vykonatelnosti.

Možnosti splácení spotřebitelského úvěru

Spotřebitel je povinen hradit spotřebitelský úvěr včetně úroků z úvěru a úroků z prodlení formou pravidelných měsíčních splátek. Úroky z úvěru a úroky z prodlení jsou hrazeny v rámci těchto splátek.

Měsíční splátky spotřebitelského úvěru lze hradit prostřednictvím bankovního převodu, poštovní poukázky nebo hotovostním vkladem na bankovní účet, který slouží pro splácení úvěru. Hotovostní úhrada splátek úvěru není možná. U platby je vždy nutno uvést dohodnutý variabilní symbol.

Konkrétní podmínky splácení jsou vždy uvedeny ve splátkové dohodě (počet a výše pravidelných splátek, datum splatnosti splátek, počátek splácení, forma splácení, atd.).

Spotřebitel je oprávněn po dobu trvání spotřebitelského úvěru na požádání obdržet bezplatně od Bohemia Faktoring, a.s. tabulku s přehledem umoření svého dluhu.

Upozornění na nezaručení splacení celkové výše spotřebitelského úvěru

Nevztahuje se na spotřebitelské úvěry poskytované Bohemia Faktoring, a.s..

Podmínky předčasného splacení spotřebitelského úvěru

Kdykoliv za trvání splátkové dohody je spotřebitel oprávněn poskytnutý úvěr zcela nebo zčásti splatit. Předčasné splacení je zcela bez poplatků.

Záměr úvěr předčasně splatit je vhodné Bohemia Faktoring, a.s. oznámit před požadovaným termínem předčasného splacení za účelem vyčíslení zůstatku úvěru. Předčasné splacení lze provést stejným způsobem jako splácení běžné, tedy převodem na bankovní účet, který slouží pro splácení úvěru, poštovní poukázkou nebo složením částky v hotovosti na účet. V případě částečného předčasného splacení dojde k poměrnému snížení celkových nákladů úvěru, tzn. celková splatná částka i výše RPSN se sníží.

Požadavek na ocenění nemovité věci

Bohemia Faktoring, a.s. nepožaduje ocenění nemovité věci u spotřebitelských úvěrů, které poskytuje.

Informace o povinnosti uzavřít smlouvu o doplňkové službě související se spotřebitelským úvěrem

Pro získání spotřebitelského úvěru není třeba uzavřít smlouvu o doplňkové službě související se spotřebitelským úvěrem.

Upozornění na možné důsledky nedodržení závazků souvisejících se smlouvou o spotřebitelském úvěru

V případě prodlení spotřebitele s uhrazením kterékoli splátky řádně a včas se 40. (čtyřicátým) dnem následujícím po jejím nezaplacení stává splatným celý do té doby neuhrazený dluh a ke splátkové dohodě se nepřihlíží.

V takovém případě je spotřebitel povinen stále hradit věřiteli úroky z úvěru sjednané u původního, tj. refinancovaného úvěru či půjčky, a úroky z prodlení v zákonné výši, to vše ode dne následujícího po splatnosti neuhrazeného dluhu do jeho zaplacení.

Spotřebitel se v takovém případě dále vystavuje riziku vymáhání dluhu soudní cestou včetně následného nuceného výkonu rozhodnutí (exekuce). V důsledku zahájení těchto řízení může dojít i k navýšení dluhu o náklady řízení. Pohledávku je Bohemia Faktoring, a.s. rovněž oprávněna prodat třetí osobě. Důsledkem prodlení může být také záznam v registru dlužníků, který může být překážkou pro poskytnutí nového úvěru u Bohemia Faktoring, a.s. nebo jiné finanční instituce v budoucnu.

Finanční gramotnost

Každý žadatel o půjčku by si měl nejdříve rozmyslet, zda půjčku skutečně potřebuje. Rozumným důvodem k takovému rozhodnutí bývá potřeba koupě domu či bytu, půjčka na podnikání nebo půjčka na studium, vzdělání. Naopak půjčky na dárky, dovolenou, či nový mobilní telefon bývají většinou nerozvážné.

Ze zkušenosti Bohemia Faktoring kupování zážitků na dluh často zbytečně končí exekucí. Před každou žádostí o půjčku by si měl žadatel sepsat veškeré své příjmy a sečíst své pravidelné náklady. Na základě tohoto výpočtu žadatel zjistí, kolik peněz může dát měsíčně stranou na splátku půjčky. Pokud si žadatel může dovolit splácet dluh, měl by si nejdříve srovnat nabídky všech poskytovatelů úvěrů a pečlivě pročíst návrhy smlouvy.

Bohemia Faktoring doporučuje vyhledat si také hodnocení a recenze o zvoleném poskytovateli půjčky dříve, než dojde k podpisu smlouvy. Zodpovědný poskytovatel úvěru musí mít licenci od České národní banky, srozumitelnou a transparentní smlouvu a takovýto poskytovatel nikdy neskrývá výši RPSN (roční procentuální sazby nákladů).

V případě, že dlužník zjistí, že není schopen své půjčky splácet, měl by se vždy nejdříve okamžitě obrátit na svého věřitele a pokusit se s ním domluvit např. na odložení splátky či sloučení vícero splátek do jedné. Často tak může včas předejít závažnější dluhové pasti, která končívá exekucí.

Formulář pro reklamaci
KONTAKTNÍ FORMULÁŘ