FAQ

Nejčastější otázky a odpovědi

Připravili jsme pro Vás seznam nejčastějších otázek a odpovědí, které Vám pomohou řešit Vaši situaci.

Bohemia Faktoring

O naší společnosti bohemia faktoring

Společnost Bohemia Faktoring, a.s. řadu let pomáhá svým klientům s vypořádáním pohledávek k oboustranné spokojenosti.

Zakaznická linka') ?>

Kontaktujte nás
+420 257 199 404

Každý problém má řešení, proto neváhejte zkontaktovat naše zákaznické centrum telefonicky, emailem nebo prostřednictvím formuláře.

OBDRŽELI JSTE OD NÁS VÝZVU K PLNĚNÍ?

Pokud jste od nás obdrželi výzvu k plnění, obraťte se na nás jedním z níže uvedených způsobů a my Vám rádi Vaši situaci pomůžeme vyřešit.

pic-graf.png, 87kB

ZÁJEM LIDÍ O ODKLAD PLÁTEK A DALŠÍCH PLATEB RAPIDNĚ UBÝVÁ

V souvislosti s vládními nařízeními proti šíření koronaviru Covid-19 a vyhlášením nouzového stavu se řada lidí dostala do problémů s placením svých závazků. Mnohým proto nezbylo nic jiného, než si je odložit na dobu, kdy budou opět finančně v kondici. Například banky schválily přes 300 000 žádostí o odklad splátek, nejčastěji u spotřebitelských úvěrů. Vedle nich zvolili vstřícný přístup ke klientům i dodavatelé energií, kteří umožnili tisícům zákazníkům úpravu nebo odklad plateb záloh. V současné době již požadavků o odložení nebo úpravu závazků rychle ubývá. Věřitelé se shodují, že denně evidují jen desítky nových žádostí.

Data z inkasních společností také potvrzují klesající zájem o snížení nebo odklad závazků. Kateřina Sontáková, ředitelka společnosti Bohemia Faktoring, uvádí, že nové žádosti již ani neevidují. „Jsme stále připraveni tuto přechodnou a nelehkou situaci klientům pomoci řešit. Doposud jsme umožnili úlevy zhruba 400 klientům, avšak jen velmi málo z nich využilo úplný šestiměsíční odklad splátek,“ doplňuje Sontáková.

Zdroj: https://www.cesivpravu.cz/blog/zajem-lidi-o-odklad-splatek-a-dalsich-plateb-rapidne-ubyva

LICHVÁŘSKÝM PRAKTIKÁM JE KONEC – NEPŘIMĚŘENÉ POKUTY A SANKCE U STARÝCH EXEKUCÍ BUDOU ODPUŠTĚNY

Mnohonásobně navýšené dluhy vymáhané v dávno zahájených exekucích by se měly stát minulostí. V poslanecké sněmovně jsou v posledních dnech prezentovány pozměňovací návrhy k novele exekučního řádu, mezi něž se dostal i návrh způsobu ukončení dříve zahájených exekucí vzniklých z často bagatelních dluhů vůči soukromým věřitelům.

Pozměňovací návrh vychází z toho, že by se dlužník měl zbavit svých minulých mnohonásobně narostlých dluhů a zároveň by neměly utrpět újmu práva věřitelů. Dlužník by tak měl zaplatit exekuovanou pohledávku co do jistiny a příslušenství maximálně jednou tolik, co jistina. Ostatní závazky (v podobě pokut, sankcí, příslušenství, poplatků...) by byly odpuštěny.

Platil by tak princip 1+1, kdy má dlužník povinnost zaplatit 100% jistiny (čili původního dluhu) a mravnou výši příslušenství a nákladů řízení (maximálně jednou tolik co jistina). Pro dlužníka by to znamenalo, že pokud dluží 25 tis. Kč, zaplatí 50 tis. Kč a zbytek mu bude odpuštěn. Vymáhaný dluh by tak nemohl růst o stovky či tisíce procent v důsledku nákladů vymáhání, sankcí, úroků apod.

Přijetí tohoto návrhu by mohlo být řešením pro stávající dlužníky, kteří se ocitli v dluhové exekuční pasti. Řadě z nich by mohlo zaplacení exekuovaných dluhů touto formou pomoci vymanit se z šedé ekonomiky a začít plnohodnotný život.

STÁT ODPUSTÍ DLUŽNÍKŮM V EXEKUCI VELKOU ČÁST DLUHU

Lidovci předložili pozměňovací návrh k novele exekučního řádu. Navrhují zbavit dlužníka „nabalených“ závazků v podobě pokut, sankcí, příslušenství, poplatků atd. Dva zásadní návrhy mají osvobodit dlužníky od dluhů z neúměrného příslušenství vůči státu i vůči soukromým věřitelům.

Zjevně nespravedlivé exekuce, vzniklé především v důsledku dříve nesprávně nastavené výše advokátního a exekutorského tarifu při vymáhání bagatelních (nízkých) částek, jsou obtížně dobytné a veřejné rozpočty s vymožením těchto pohledávek de facto nepočítají. Představený návrh nabízí okamžité posílení veřejných rozpočtů o peníze získané z jednorázového zaplacení v podstatě odepsaných pohledávek vymáhaných v exekuci.

Návrh, jak se vypořádat se závazky vůči státu počítá s tím, že k zastavení exekuce postačí uhradit jistinu (čili původní dluh) a přispět symbolickou částkou 500 Kč na náklady vymáhání. Ostatní nabalené dluhy (jako příslušenství, náklady vymáhání, pokuty aj.) budou odpuštěny. Předpokládá se, že této možnosti využijí především výběroví dlužníci, zdráhající se platit vysoké náklady exekuce, či jim k účinné obraně chybí právní prostředky.

Po zaplacení jistiny a nákladů exekuce ve výši 500 Kč navíc vydá exekutor rozhodnutí o osvobození od vymáhaných pohledávek mimo zaplacené jistiny a spolu s ním také rozhodnutí o zastavení exekuce. Toto rozhodnutí pak slouží jako podklad například pro výmaz z registru dlužníků a centrální evidence exekucí.

VYJÁDŘENÍ K MEDIALIZOVANÉMU PŘÍPADU

Společnost Bohemia Faktoring, a.s. tímto vydává své prohlášení k nedávno uveřejněnému článku ohledně pohledávky, kterou má ve své správě.

V článku, ke kterému nebylo společnosti umožněno se před jeho uveřejněním jakkoliv vyjádřit, je uvedeno, že společnost postupuje v rozporu se zákonem a dále, že advokát zastupující dlužníka míní, že úrok z prodlení je nárokován v nezákonné výši. Toto tvrzení postrádá jakoukoliv zákonnou oporu a je účelově lživé.

Společnost Bohemia Faktoring, a.s. spolupracuje vždy s ověřenými a důvěryhodnými obchodními partnery.

Bohemia Faktoring, a.s. nemá jakoukoliv pochybnost o postupu a pravosti sjednaných smluv, na jejichž základě vznikla postupovaná pohledávka.

Společnost Bohemia Faktoring, a.s. postupovala přesně podle zákona a dle občanského soudního řádu zaslala dne 11.2.2020 prostřednictvím svého právního zástupce výzvu k plnění se základním skutkovým a právním rozborem předcházející žalobě. Tato výzva má za účel informovat klienta podrobně o povaze neuhrazené pohledávky a zároveň má přispět k možnému smírnému řešení. V předžalobní výzvě byly podrobně uvedeny veškeré právní skutečnosti případu.

V žádném případě zde nedošlo k neuvedení nebo zamlčení některého z podstatných údajů pohledávky.

Dne 21.2.2020 bylo advokátní kanceláři zastupující věřitele zaslán přípis advokáta zastupujícího klienta. V tomto přípise bylo uvedeno: nárok odmítáme a vznášíme námitku promlčení.

Po doručení tohoto přípisu byla pohledávka vyloučena z dalšího inkasa, když jsme námitku promlčení řádně vyhodnotili a akceptovali. Předmětná pohledávka tedy nebyla dále jakkoliv vymáhaná.

Co se týče námitky promlčení, tak zákon stanoví, že po uplynutí promlčecí doby pohledávka nadále trvá, ale dlužník ji může zaplatit pouze, pokud sám uzná za vhodné svůj závazek i po určité době splnit. Po uplynutí promlčecí doby je tak čistě na poctivosti dlužníka, zda a v jakém rozsahu svůj závazek splní. Proto je i námitka promlčení koncipována tak, že vyžaduje aktivní činnost dlužníka, který sdělí, že uplatňuje námitku promlčení, a z tohoto důvodu již svůj závazek nebude plnit. Společnost Bohemia Faktoring, a.s. vždy řádně vznesené a oprávněné námitky promlčení akceptuje.

Společnost Bohemia Faktoring, a.s. vždy pečlivě analyzuje jednotlivé případy a tyto informace poskytuje svým klientům, aby klienti byli co nejlépe informováni o stavu svého případu, což se stalo i v tomto případě, kdy klient obdržel veškeré potřebné informace o vzniku, výši a výpočtu jeho závazku.

Není naším záměrem vymáhat částky, které jsou v rozporu s dobrými mravy nebo sporné pohledávky. V případě, že nedojde k dohodě s klientem a nepodaří se případ vyřešit dohodou, tak vždy necháme o případu rozhodnout příslušný soud.

V této souvislosti považujeme za nutné doplnit, že medializovaný případ představuje v dosavadní činnosti společnosti zcela ojedinělou záležitost. Společnost Bohemia Faktoring, a.s. v podobných výjimečných případech postupuje vůči dlužníkům podle svých interních pravidel ještě daleko mírněji a vstřícněji, než jí ukládá zákon.

UPOZORNĚNÍ – MEDIALIZOVANÝ PŘÍPAD SE NETÝKAL SPOTŘEBITELE, ALE ZKUŠENÉHO PODNIKATELE ŽIVNOSTNÍKA, KDY PRÁVNÍ VZTAHY SE ŘÍDILY UZAVŘENOU LEASINGOVOU SMLOUVOU MEZI DVĚMA PODNIKATELI, KDY PŘEDMĚTEM SMLOUVY BYL LEASING MOTOROVÉHO VOZIDLA, NIKOLIV SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR.

Společnost Bohemia Faktoring, a.s. vymáhá pouze zákonným způsobem a námi uplatňované nároky vždy vyplývají pouze ze smlouvy, kterou klienti uzavřeli s původním věřitelem, a jsou tedy oprávněné. Také vyhovíme klientům se splátkami a v možnosti řešení mimosoudní cestou, kterou preferujeme, abychom zbytečně nenavyšovali dluh o náklady řízení. Navíc jsme v této době vyhověli stovkám žádostí o odklad splátek, i když to není naše zákonná povinnost. Současně vždy doporučujeme klientům řešit své případné závazky dohodou tak, aby byli vymazáni z registrů dlužníků a zápisy v těchto registrech jim nekomplikovaly život do budoucna.

Co se týče úvah o nezákonnosti výše úroku z prodlení, tak zde je nutné sdělit, že tato výše byla sjednána mezi účastníky smlouvy jako podnikateli a vycházela z praxe roku 1996. Soudy opakovaně výši úroku z prodlení, která byla uvedena ve smluvní dokumentaci, přiznávaly a tato rozhodnutí jsou volně dostupná v anonymizované verzi na internetu. Dále je nutné odkázat na usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 08. 2008, sp. zn. 32 Cdo 2511/2008, kde se v odůvodnění uvádí, že Nejvyšší soud již ve svém rozsudku ze dne 30. července 1997, sp. zn. III. Odon 20/96, uveřejněném v příloze časopisu Právo a podnikání č. 10/1997 na str. IV formuloval a odůvodnil závěr, podle kterého je nutné se v rozhodnutí zabývat jak důvody, které ke sjednání konkrétní výše úroku z prodlení vedly, a okolnostmi, které je provázely, tak důvody nesplnění zajištěného závazku, popřípadě i dopady přiznání sjednaného úroku z prodlení na osobu, vůči které je uplatňován. Pokud odvolací soud ve svém rozsudku uvedl, že vzal v úvahu okolnosti a důvody, které vedly k uzavření dohody o úroku z prodlení a které blíže konkretizoval, porovnával výše sankcí sjednaných v předmětné smlouvě o dílo k tíži jednotlivých smluvních stran a zabýval se rovněž důvody nesplnění zajištěného závazku, resp. i dopady přiznání sjednaného úroku z prodlení na osobu, vůči které je uplatňován, přičemž dovodil, že smluvní ujednání o úroku z prodlení v příslušné sazbě není v souzené věci v rozporu s dobrými mravy ve smyslu ust. § 39 obč. zák., popř. § 3 odst. 1 občan. zák., popř. § 265 obchod. zák., a nejde o sjednání nepřiměřeně vysokého úroku z prodlení, neodchýlil se od konstantní judikatury dovolacího soudu a jeho právní posouzení není v rozporu s hmotným právem. V medializovaném případě byl požadován úrok z prodlení o polovinu nižší, než Nejvyšší soud ČR považoval za přijatelné.

O případné nezákonnosti mohou rozhodovat pouze soudy, které vždy řádně posoudí konkrétní okolnosti případu, a nikoliv právní zástupce dlužníka nebo redaktor.

Společnost Bohemia Faktoring, a.s. současně celou situaci pečlivě vyhodnocuje a zvažuje své další právní kroky, které v této věci učiní pro ochranu svých zákonných práv a oprávněných zájmů, chráněných právním pořádkem České republiky.

UPOZORNĚNÍ A ŽÁDOST O SPOLUPRÁCI

Dovolujeme si touto cestou požádat o součinnost všechny osoby, které od naší společnosti obdržely či obdrží výzvu k úhradě dlužné částky (ať formou textové zprávy, emailu či písemně dopisem) nebo které obdržely či obdrží prostřednictvím soudu např. platební rozkaz k úhradě dlužné částky, kde je na straně žalobce uvedena naše společnost.

Pokud si nejste vědomi, že byste v minulosti uzavřeli s bankou či nebankovní společností smlouvu, na jejímž základě by vám byly poskytnuty peněžní prostředky, velice prosíme, kontaktujte bezodkladně a nejprve přímo naši společnost na email: pohledavky@bohemiafaktoring.cz, tel. 257 199 404.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ