Bohemia Faktoring

Ochrana oznamovatelů

INFORMACE PODLE ZÁKONA Č. 171/2023 SB., O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ

Společnost Bohemia Faktoring, a.s., se sídlem Letenská 121/8, Praha 1, Malá Strana, PSČ 118 00, IČ: 272 42 617 (dále jen „Společnost“), tímto zveřejňuje informace v souladu s § 9 odst. 2 písm. b) zákona  č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“).

 

Ochrana oznamovatelů

Účelem ochrany oznamovatelů je umožnit odhalování protiprávního jednání, ke kterému došlo nebo které probíhá na pracovišti Společnosti nebo při vykonávání pracovní či podobné činnosti, nebo v souvislosti s ní, aniž by zaměstnanci a jiní oznamovatelé byli vystaveni obavám ze ztráty zaměstnání nebo z dalších postihů. Tato ochrana se může týkat i oznámení jiných protiprávních jednání, které nesouvisejí s činností Společnosti jako zaměstnavatele, ale oznamovatel se o nich dozvěděl v souvislosti s prací pro Společnost.

Ochrana podle Zákona je poskytována oznamovatelům, kteří oznámení učinili:

  • skrze interní oznamovací systém Společnosti,
  • prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti,
  • nebo jeho uveřejněním ve vybraných případech stanovených v § 7 odst. 1 písm. c) Zákona.

Ochrana před odvetným opatřením podle Zákona je také poskytována osobě, která oznámení podala orgánu veřejné moci podle jiného právního předpisu nebo podle přímo aplikovatelného předpisu Evropské unie.

Je však třeba upozornit, že ochrana před odvetnými opatřeními není poskytována osobě, která učinila oznámení bez důvodu se domnívat, že je založeno na pravdivých informacích.

 

Typy protiprávního jednání, které je možné ohlásit:

a) jednání, která naplňují znaky trestného činu,

b) jednání, která splňují znaky přestupku, za který stanoví zákon pokutu s horní hranicí nejméně 100 000 Kč,

c) porušování Zákona,

d) porušování jiných právních předpisů nebo předpisů EU v oblasti:

  • finančních služeb, povinného auditu a dalších ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
  • daní z příjmů právnických osob,
  • prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
  • ochrany spotřebitele,
  • souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
  • bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
  • ochrany životního prostředí,
  • bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
  • radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
  • hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
  • ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
  • ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti elektronických komunikačních sítí a informačních systémů,
  • ochrany finančních zájmů EU, nebo
  • fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva EU.

 

VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM SPOLEČNOSTI

Příslušná osoba Společnosti:

Společnost určila příslušnou osobu, která v rámci vnitřního oznamovacího systému Společnosti plní následující úkoly:

  • přijímá a hodnotí důvodnost oznámení podaného přes vnitřní oznamovací systém Společnosti,
  • navrhuje Společnosti opatření k nápravě nebo prevenci protiprávního stavu na základě podaného oznámení, pokud takový postup neohrozí identitu oznamovatele nebo osoby uvedené v § 4 odst. 2 písm. a) až h) Zákona,
  • dodržuje pokyny Společnosti, pokud tím nejsou ohroženy nebo narušeny zákonné povinnosti příslušné osoby,
  • při výkonu činnosti podle Zákona jedná nestranně,
  • zachovává mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděla v rámci výkonu své činnosti podle Zákona, a to i po ukončení této činnosti, pokud Zákon nestanoví jinak.

 

Jako příslušná osoba Společnosti byla určena Zuzana Filkusová.

Kontaktní informace:

Zuzana Filkusová, e-mail pro oznámení: whistleblowing@bohemiafaktoring.cz

 

Způsoby podání oznámení:

  • písemně, včetně elektronické formy,
  • ústně nebo na žádost oznamovatele rovněž osobně.

V případě písemného oznámení oznamovatel pošle na adresu:

Zuzana Filkusová (na obálku napsat – NEOTVÍRAT)

Bohemia Faktoring, a.s., Letenská 121/8, 118 00 Praha 1 – Malá Strana

V případě elektronického oznámení oznamovatel zašle zprávu na zabezpečenou e-mailovou adresu: whistleblowing@bohemiafaktoring.cz

Pokud oznamovatel podá oznámení ústně nebo osobně, příslušná osoba je povinna pořídit zvukovou nahrávku oznámení nebo jeho přepis. Pokud oznamovatel nevyjádří souhlas se zvukovým záznamem oznámení, pořídí se pouze písemný záznam. Oznamovateli je umožněno se vyjádřit k přepisu nebo písemnému záznamu jeho oznámení.

Na žádost oznamovatele musí být oznámení příslušnou osobou přijato osobně do 14 dnů ode dne podání žádosti.

Oznámení může být podáno také anonymně, nicméně pro účely jeho vyhodnocení a prověření je vhodné poskytnout alespoň identifikaci podezřelých osob, podrobný popis porušení, konkrétní důkazy o protiprávním jednání a další relevantní informace.

Společnost přijímá oznámení také od osob, které pro ni nepracují nebo neprovádějí podobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona.

 

Postup příslušné osoby po přijetí oznámení:

Příslušná osoba je povinna do 7 dnů potvrdit přijetí oznámení písemně oznamovateli, s výjimkou, že:

  • oznamovatel výslovně požádal o nevyrozumění o jeho přijetí,
  • vyrozumění by vedlo k odhalení oznamovatele jinou osobou.

Příslušná osoba musí zhodnotit důvodnost oznámení a do 30 dnů od jeho přijetí písemně oznámit oznamovateli výsledky svého hodnocení. V případě složitých situací může být tato lhůta prodloužena o dalších 30 dní, nejvýše dvakrát. Pokud dojde k prodloužení, musí být oznamovatel informován předem. Výjimky z vyrozumění tu platí obdobně.

Pokud se během vyhodnocování ukáže, že nejde o oznámení podle Zákona, musí být oznamovatel obratem informován.

Pokud je oznámení považováno za důvodné, příslušná osoba navrhne Společnosti opatření k nápravě nebo prevenci protiprávního stavu. Pokud Společnost nepřijme navrhovaná opatření, zvolí jiná vhodná opatření. Společnost o přijatém rozhodnutí obratem vyrozumí příslušnou osobu, která písemně vyrozumí oznamovatele. Výjimky z vyrozumění tu platí obdobně.

Pokud oznámení není vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba písemně informuje oznamovatele, že na základě skutečností uvedených v oznámení a dalších zjištěných okolností zde nevidí podezření z protiprávního jednání, nebo že shledala, že oznámení bylo založeno na nepravdivých informacích. Současně oznamovatele poučí o svém právu podat oznámení u orgánu veřejné moci.

 

EXTERNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI

Oznámení o potencionálním protiprávním jednání, je také možné podat prostřednictvím oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti, a to i anonymně, na následující webové adrese:

https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

 

Kontaktní formulář